Số 128/19, Tổ 17, Khu Phố 4C, Phường Trảng Dài, TP. Biên Hoà, Đồng Nai
Hotline: 0988080096 - 0988080096
Logo

Hệ thống quản lý Môi Trường ISO 14001:2015

1. Giới thiệu hệ thống ISO 14001: 2015

Hệ thống ISO 14001 là tiêu chuẩn chứng nhận cho hệ thống quản lý về MÔI TRƯỜNG cho doanh nghiệp, thuộc tiêu chuẩn quốc tế được gọi là Chứng chỉ ISO 14001, Phiên bản mới nhất là ISO 14001:2015 thay thế cho hệ thống cũ là ISO 14001:2008.

2. Nguyên tắc vận hành hệ thống ISO

Các hệ thống ISO mới hiện này như ISO 14001:20215 cũng như các hệ thống ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 và ISO 27001:2013 . . .  được vận hành trên nguyên tắc chung trình PDCA (Plan – Do – Check – Act). Cụ thể như sau:

 • Plan: Lập kế hoạch
 • Do: Triển khai kế hoạch đã được thiết lập
 • Check: Đánh giá kết quả trển khai thực tế
 • Act: Thay đổi, cải tiến

Chu trình PDCA được áp dụng cụ thể trong hệ thống quản lý chất lượng ISO 14001:2015 cụ thể như sơ đồ dưới đây:

Hệ thống quản lý môi trường 14001:2015
Hệ thống quản lý môi trường 14001:2015

3. Bảy điều khoản chính trong tiêu chuẩn ISO

Điều Khoản ISO 14001:2015
4 Bối cảnh của tổ chức/ Context of the organization
5 Sự Lãnh đạo/ Leadership
6 Lập kế hoạch/ Planing
7 Hỗ trợ/ Support
8 Vận hành/ Operation
9 Đánh giá hiệu năng/ Performance Evaluation
10 Cải tiến/ Improvement

4. Các điều khoản chính tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Thành viên hoặc cá nhân xây dựng hệ thống ISO 14001:2015 cần hiểu rõ nội dung các cầu yêu cầu tiêu chuẩn này, là tiền đề cơ sở để xây dựng phù hợp với thực tế tình hình doanh nghiệp cụ thể với các điều khoản dưới đây:

 • 4. Bối cảnh của tổ chức/ Context of the organization
  • 4.1 Sự hiểu biết về tổ chức và bối cảnh
  • 4.2 Sự hiểu biết về nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm
  • 4. 3 xác định phạm vi của các hệ thống quản lý môi trường
  • 4.4 Hệ thống quản lý môi trường
 • 5. Lãnh đạo/ Leadership
  • 5.1 Lãnh đạo và cam kết/Leadership and commitment
  • 5.2 Chính sách (Môi trường)/ Policy
  • 5.3 các vai trò, trách nhiệm và chính quyền trong tổ chức
 • 6. Hoạch định/ Planing
  • 6.1 Các hành động để giải quyết rủi ro và cơ hội/ Action to address risk and opportunities
   • 6.1.1. Yêu cầu chung/ General
   • 6.1.2 Các môi trường các khía cạnh/ Environmental aspects
   • 6.1.3 Các yêu cầu và tuân thủ
   • 6.1.4 kế hoạch hành động
  • 6.2 các mục tiêu về môi trường và hành động lập kế hoạch để đạt được
   • 6.2.1 Mục tiêu môi trường
   • 6.2.2 hành động lập kế hoạch để đạt được các mục tiêu về môi trường.
 • 7. Hỗ trợ/ Support
  • 7.1 nguồn lực/ Resources
  • 7.2 Năng lực/ Competence
  • 7.3 cao nhận thức
  • 7.4 liên lạc/ trao đổi thông tin
   • 7.4.1 Yêu cầu chung
   • 7.4.2 Trao đổi thông tin nội bộ
   • 7.4.3 Trao đổi thông tin bên ngoài
  • 7.5 Thông tin văn bản
   • 7.5.1 thông tin chung
   • 7.5.2 Thiết lập và cập nhật thông tin văn bản
   • 7.5.3 Kiểm soát thông tin văn bản
 • 8.1 Kế hoạch vận hành và kiểm soát hoạt động
 • 8.2 Chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó tình trạng khẩn cấp
 • 9. Đánh giá kết quả/ Performance evaluation
  • 9.1  Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá
   • 9.1.1 Khát quát
   • 9.1.2. Đánh giá sự tuân thủ
  • 9.2 Đánh gái nội bộ/ Internal auditor
   • 9.2.1 Khát quát/ yêu cầu chung
   • 9.2.2  Chương trình đánh giá nội bộ
  • 9.3 Xem xét lãnh đạo/ Management Review
 • 10. Cải tiến/ Improvement
  • 10.1 Khái quát/ Yêu cầu chung
  • 10.2 Sự không phù hợp và hành động khắc phục
  • 10.3 Cải tiến liên tục

5. Các thông tin văn bản bắt buộc và cần cho ISO 14001:2015

Tuỳ theo quy mô sản xuất của doanh nghiệp, chúng ta có thể tích hợp, tách riêng hoặc thêm các quy trình nếu cần thiết. Dưới đây là các thông tin dạng văn bản chính, cần được thiết lập:

 1. Phân tích bối cảnh tổ chức liên quan đến các vấn đề MÔI TRƯỜNG.
 2. Chính sách MÔI TRƯỜNG
 3. Mục tiêu MÔI TRƯỜNG
 4. Quy trình đào tạo liên quan MÔI TRƯỜNG
 5. Quy trình nhận diện, đánh giá rủi ro, tác động và cơ hội về MÔI TRƯỜNG
 6. Quy trình cập nhật và đánh giá sự tuân thủ luật pháp về MÔI TRƯỜNG
 7. Quy trình ứng phó tình huống khẩn cấp về MÔI TRƯỜNG
 8. Quy trình hành động khắc phục và phòng ngừa các sự cố MÔI TRƯỜNG
 9. Quy trình trao đổi thông tin
 10. Quy trình kiểm soát chất thải
 11. Quy trình kiểm soát hóa chất (nếu có)
 12. Quy trình đánh giá nội bộ
 13. Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản (Tài liệu và Hồ sơ)
 14. Quy trình kiểm soát năng lượng (Nếu có)
 15. Quy trình/ Hồ sơ xem xét lãnh đạo
 16. Sổ tay MÔI TRƯỜNG (nếu có)

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO AN TOÀN VÀ TƯ VẤN KN COMPANY

Hãy liên hệ với KN Company, để được tư vấn xây dựng hệ thống cho chứng nhận của bạn!

 • Địa chỉ: Số 128/19, Tổ 17, Khu Phố 4C, Phường Trảng Dài, TP. Biên Hoà, Đồng Nai
 • Hotline: 0988080096
 • Email: [email protected]

Tiêu Chuẩn khác